Ondersteuning

Ondersteuning

De Stichting NHBOS ter Bevordering van de Landschapsarchitectuur wordt volledig gefinancierd uit particuliere middelen. De Stichting is van plan haar werkterrein de komende jaren gestaag uit te breiden. Wilt u de activiteiten van de Stichting NHBOS ondersteunen? Dan kan dat op verschillende manieren. Omdat de Stichting erkend is als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) hoeft hierover geen schenkingsbelasting betaald te worden. De Stichting voert een verantwoord beleggingsbeleid en heeft haar visie daarop vastgelegd in een Beleggingsreglement wat desgewenst opgevraagd kan worden bij het bestuur via info@nhbos.nl

Direct doneren Met een eenmalige donatie kunt u ons helpen de landschapsarchitectuur te bevorderen op een moment en met een bedrag dat u het beste uitkomt. Maak het gewenste bedrag over op IBAN NL35 ABNA 047 96 98 201 t.n.v. Stichting NHBOS te Wageningen. Donaties aan de Stichting NHBOS gelden als gift bij de jaarlijkse opgave inkomstenbelasting. Omdat de Stichting erkend is als culturele ANBI is een extra giftenaftrek mogelijk. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Zie hiervoor ook www.belastingdienst.nl

Periodieke schenking bij notariële akte Wanneer u de Stichting structureel wilt steunen, dan kunt u kiezen voor een periodieke schenking. Deze vorm van schenken is fiscaal geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Omdat de Stichting erkend is als culturele ANBI is een extra giftenaftrek mogelijk (zie hierboven). De schenking wordt gedaan in gelijke periodieke uitkeringen gedurende ten minste vijf jaar. Een schenkingsformulier is te downloaden op www.belastingdienst.nl Mail de ingevulde overeenkomst naar de penningmeester van de Stichting NHBOS via info@nhbos.nl Om de aftrekbaarheid aan te tonen voegt u bij uw aangifte inkomstenbelasting een kopie van het schenkingsformulier. Voor een periodieke schenking hanteert de stichting een minimum van € 250,– per jaar.

Legaat Ook kunt u de stichting door middel van een legaat ondersteunen. In een op uw verzoek bij een notaris opgemaakt testament dient te worden aangegeven voor welk bedrag of voor welk percentage van de uiteindelijke erfenis geld aan de stichting zal worden geschonken. Bij het nalaten aan de Stichting NHBOS hoeven geen successierechten te worden betaald.

Gericht ondersteunen Het is mogelijk om specifieke activiteiten te ondersteunen. Geef dan bij uw gift, schenking of legaat aan welk doel u wilt ondersteunen: de studentenstipendia, de Bijhouwerprijs, het verrichten van onderzoek dan wel het uitgeven van publicaties op het gebied van de landschapsarchitectuur.