Aanvraag

Studentenstipendium

Een verzoek om financiële ondersteuning kan twee keer per jaar worden aangevraagd. De aanvraagtermijnen hiervoor sluiten vóór 1 mei en 1 november. Gevraagd worden een omschrijving van het initiatief, een begroting waaruit duidelijk wordt voor welk deel van de activiteit een toelage wordt aangevraagd, en welke doorlooptijd en einddatum het initiatief kent. De beslissingen over de toekenning worden in mei en november gemaakt. Het stipendium kan worden aangevraagd voor onder meer kosten van reizen, presentaties, workshops, maquettes, printen, e.a. Verblijfkosten worden i.h.a niet vergoed.

De hoogte van het stipendium wordt door de Stichting bepaald. Als sprake is van toekenning van een bedrag worden de afspraken tussen de aanvragers en het Stichtingsbestuur in een brief vastgelegd. Van de aanvrager wordt onder andere verwacht dat binnen twee maanden na afronding van de activiteit beknopt verslag wordt gedaan. De helft van de subsidie wordt vooraf uitgekeerd, de andere helft na indiening en goedkeuring van het eindverslag. Indien de Stichting het verslag niet binnen 2 jaar na het toekennen van het stipendium ontvangen heeft, wordt de aanvrager verzocht om de eerste helft van de subsidie terug te betalen.

Downloaden voorwaarden toekenning studentenstipendium

Alleen aanvragen die via onderstaand ‘aanvraagformulier studentenstipendium’ zijn geupload, worden in behandeling genomen.

Onderzoek- en publicatiesubsidie

Een verzoek om financiële ondersteuning kan twee keer per jaar word. De aanvraagtermijnen hiervoor sluiten vóór 1 mei en 1 november. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een omschrijving van het initiatief, een begroting van de kosten en opbrengsten, een werkplan en de namen van mensen die het onderzoek of de publicatie inhoudelijk en/of materieel ondersteunen. In principe wordt de helft van subsidie vooraf uitgekeerd, de andere helft na indiening en goedkeuring van het eindverslag dan wel de publicatie. Indien de Stichting het verslag of de publicatie niet binnen 5 jaar na het toekennen van de subsidie ontvangen heeft, wordt de aanvrager verzocht om de eerste helft van de subsidie terug te betalen.

Downloaden voorwaarden toekenning onderzoeks- en publicatiesubsidie

Alleen aanvragen die via onderstaand ‘aanvraagformulier onderzoeks-en publicatiesubsidie’ zijn geupload, worden in behandeling genomen.

Talentbeurs

De talentbeurs kan één keer per jaar worden aangevraagd, uitsluitend na voordracht (zie ‘voorwaarden toekenning talentbeurs’). Gevraagd worden een cv, een portfolio met toelichting, een motivatie, een werkplan en een referentiebrief. De beslissingen over de toekenning worden in januari gemaakt.

De hoogte van de talentbeurs bedraagt € 5.000,–. Als sprake is van toekenning van de talentbeurs worden de afspraken tussen de aanvrager en het Stichtingsbestuur in een brief vastgelegd. De betaling vindt vooraf plaats. Van de aanvrager wordt onder andere verwacht dat na afronding van de activiteit verslag wordt gedaan.

Downloaden voorwaarden toekenning talentbeurs

Alleen aanvragen die via onderstaand ‘aanvraagformulier talentbeurs’ zijn geupload, worden in behandeling genomen.

Aanvraagformulier studentenstipendium

 • Welke (master)opleiding doe je.
 • Voor welk onderwijselement/ module wordt de aanvraag gedaan.
 • Hierin moet duidelijk worden voor welk deel van de kosten een aanvraag aan de Stichting NHBOS wordt gedaan.
 • Max. bestandsgrootte: 8 MB.
  Max. 8 MB
 • Max. bestandsgrootte: 32 MB.
  Max. 1 MB

Aanvraagformulier onderzoeks- en publicatiesubsidie

 • Uit begroting moet duidelijk worden of er meer subsidies zijn aangevraagd en wat daarvan de uitkomsten zijn. Helder moet worden voor welk deel van de kosten een subsidie aan de Stichting NHBOS wordt gevraagd. Tot slot dienen de eventuele opbrengsten van het project in de kostenbegroting opgenomen te zijn.

Aanvraagformulier talentbeurs

 • Max. bestandsgrootte: 1 MB.
  Max. 1 MB
 • Max. bestandsgrootte: 25 MB.
  Max. 25 MB
 • Max. bestandsgrootte: 32 MB.
  Max. 1 MB
 • Max. bestandsgrootte: 32 MB.
  Max. 1 MB
 • Max. bestandsgrootte: 32 MB.
  Max. 1 MB