Stichting

Stichting NHBOS

De Stichting NHBOS stelt zich ten doel op gerichte wijze de tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland te ondersteunen. De Stichting werd in 1953 opgericht door mevrouw N.H. Bos, medewerkster van J.T.P. Bijhouwer, eerste hoogleraar Landschapsarchitectuur aan de toenmalige Landbouwhogeschool in Wageningen. Mevrouw Bos heeft toen bij testament verklaard dat ze haar vermogen als stamkapitaal zou nalaten aan de Stichting. Tot het moment van haar overlijden heeft de Stichting een slapend bestaan geleid maar vanaf zomer 2004 is het bestuur tot actie overgegaan.

De Stichting geeft op verschillende wijzen uitvoering aan haar doelen. Ze geeft een talentbeurs uit om jonge landschapsarchitecten in staat te stellen zich te verbreden en te verdiepen aan het begin van hun professionele carrière. De talentbeurs beoogt een stimulans te zijn voor excellente landschapsarchitecten zich te ontwikkelen in de overgang naar de beroepspraktijk. Daarnaast werkt de Stichting met jaarlijkse stipendia voor studenten en ze ondersteunt onderzoek en publicaties.

Eens per drie jaar wordt de Bijhouwerprijs toegekend voor een bijzondere verdienste op het gebied van de tuin- en landschapsarchitectuur. Om in geval van overvraging een heldere keuze te kunnen maken, stelt het stichtingsbestuur prioriteiten. Voor de Bijhouwerprijs staat een vast bedrag gereserveerd. Daarna krijgt – bij een gelijke kwaliteit van aanvraag – de ondersteuning van studenten de voorkeur boven de sponsoring van onderzoek en publicaties.

De Stichting NHBOS ter bevordering van de Tuin- en Landschapsarchitectuur is een instelling van algemeen nut, zoals bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet van 1954 (ANBI). De organisatie van de Stichting is kleinschalig en het bestuur werkt onbezoldigd om een zo groot mogelijk bedrag aan de te ondersteunen doelen te kunnen besteden. De stichting werkt waar mogelijk en zinvol samen met de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL).

In het Jaarverslag doet de Stichting verslag van de ondernomen activiteiten. In de Jaarrekening wordt financieel verantwoording afgelegd, in het Beleggingsreglement worden de uitgangspunten voor het financiële beheer benoemd. Het Beleidsplan geeft inzicht in de organisatie, het werkplan en de meerjarenbegroting van de Stichting.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Annemieke Fontein – voorzitter
  • Hanneke Kijne – secretaris
  • Wilke Diekema – penningmeester
  • Inge Bobbink – lid
  • Dirk Oudes – lid

Stichting NHBOS RSIN: 8137.81.504

Disclaimer De Stichting NHBos bewaart slechts door subsidieaanvragers zelf verstrekte gegevens. Deze worden uitsluitend gebruikt om contact te leggen met subsidieaanvragers en worden nooit zonder toestemming gedeeld met derden. De toegezegde subsidies worden vermeld op de website. Indien u bezwaar heeft tegen vermelding op de website, dan verzoeken wij u dit te melden via info@nhbos.nl