Stichting NHBOS

De Stichting NHBOS stelt zich ten doel op gerichte wijze de tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland te ondersteunen. De Stichting werd in 1953 opgericht door mevrouw N.H. Bos, medewerkster van J.T.P. Bijhouwer, eerste hoogleraar Landschapsarchitectuur aan de toenmalige Landbouwhogeschool in Wageningen. Mevrouw Bos heeft toen bij testament verklaard dat ze haar vermogen als stamkapitaal zou nalaten aan de Stichting. Tot het moment van haar overlijden heeft de Stichting een slapend bestaan geleid maar vanaf zomer 2004 is het bestuur tot actie overgegaan.

De Stichting geeft op verschillende wijzen uitvoering aan haar doelen. Ze werkt met jaarlijkse stipendia voor studenten, ze ondersteunt onderzoek en publicaties. Eens per drie jaar wordt de Bijhouwerprijs toegekend voor een bijzondere verdienste op het gebied van de tuin- en landschapsarchitectuur. Om in geval van overvraging een heldere keuze te kunnen maken, stelt het stichtingsbestuur prioriteiten. Voor de Bijhouwerprijs staat een vast bedrag gereserveerd. Daarna krijgt – bij een gelijke kwaliteit van aanvraag – de ondersteuning van studenten de voorkeur boven de sponsoring van onderzoek en publicaties.

De Stichting NHBOS ter bevordering van de Tuin- en Landschapsarchitectuur is een instelling van algemeen nut, zoals bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet van 1954 (ANBI). De organisatie van de Stichting is kleinschalig en het bestuur werkt onbezoldigd om een zo groot mogelijk bedrag aan de te ondersteunen doelen te kunnen besteden. De stichting werkt waar mogelijk en zinvol samen met de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL).

In jaarverslagen doet de Stichting verslag van de ondernomen activiteiten. In de jaarrekeningen wordt financieel verantwoording afgelegd. Het beleidsplan geeft inzicht in de organisatie, het werkplan en de meerjarenbegroting van de Stichting.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

 • Eric Luiten – voorzitter
 • Annemieke Fontein – secretaris
 • MichaŽl van Buuren – penningmeester
 • Wilke Diekema – lid

Ondersteuning

De Stichting NHBOS ter Bevordering van de Landschapsarchitectuur wordt volledig gefinancierd uit particuliere middelen. De Stichting is van plan haar werkterrein de komende jaren gestaag uit te breiden. Omdat de Stichting erkend is als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) hoeft hierover geen schenkingsbelasting betaald te worden. Wilt u de activiteiten van de Stichting NHBOS ondersteunen? Dan kan dat op verschillende manieren.

Direct doneren Met een eenmalige donatie kunt u ons helpen de landschapsarchitectuur te bevorderen op een moment en met een bedrag dat u het beste uitkomt. Maak het gewenste bedrag over op IBAN NL35 ABNA 047 96 98 201 t.n.v. Stichting NHBOS te Wageningen. Donaties aan de Stichting NHBOS gelden als gift bij de jaarlijkse opgave inkomstenbelasting. Omdat de Stichting erkend is als culturele ANBI is een extra giftenaftrek mogelijk. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Zie hiervoor ook www.belastingdienst.nl

Periodieke schenking bij notariŽle akte Wanneer u de Stichting structureel wilt steunen, dan kunt u kiezen voor een periodieke schenking. Deze vorm van schenken is fiscaal geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Omdat de Stichting erkend is als culturele ANBI is een extra giftenaftrek mogelijk (zie hierboven). De schenking wordt gedaan in gelijke periodieke uitkeringen gedurende ten minste vijf jaar. Een schenkingsformulier is te downloaden op www.belastingdienst.nl Mail de ingevulde overeenkomst naar de penningsmeester van de Stichting NHBOS: gparlevliet@online.nl Om de aftrekbaarheid aan te tonen voegt u bij uw aangifte inkomstenbelasting een kopie van het schenkingsformulier. Voor een periodieke schenking hanteert de stichting een minimum van € 250,– per jaar.

Legaat Ook kunt u de stichting door middel van een legaat ondersteunen. In een op uw verzoek bij een notaris opgemaakt testament dient te worden aangegeven voor welk bedrag of voor welk percentage van de uiteindelijke erfenis geld aan de stichting zal worden geschonken. Bij het nalaten aan de Stichting NHBOS hoeven geen successierechten te worden betaald.

Gericht ondersteunen Het is mogelijk om specifieke activiteiten te ondersteunen. Geef dan bij uw gift, schenking of legaat aan welk doel u wilt ondersteunen: de studentenstipendia, de Bijhouwerprijs, het verrichten van onderzoek dan wel het uitgeven van publicaties op het gebied van de landschapsarchitectuur.

Studentenstipendia

Studenten aan de drie master-opleidingen Landschapsarchitectuur in Nederland – Wageningen Universiteit, Academie van Bouwkunst Amsterdam, MSc track in Landscape Architecture Technische Universiteit Delft – kunnen twee keer per jaar een stipendium aanvragen. De aanvraagtermijnen hiervoor sluiten vůůr 1 mei en 1 november. De inhoud en het doel van het initiatief of de activiteit waarvoor een stipendium wordt aangevraagd worden door de studenten zelf bepaald, maar de Stichting stelt als voorwaarde dat de activiteit een zinvolle aanvulling is op de opleiding tot landschapsarchitect en toegevoegde waarde heeft ten opzichte van het reguliere onderwijsprogramma. De Stichting vraagt van aanvragers ondermeer een beknopte beschrijving van het initiatief en een begroting waaruit duidelijk wordt voor welk deel van de activiteit een toelage wordt aangevraagd. Daarnaast moet de aanvraag duidelijk maken welke doorlooptijd en einddatum het voornemen kent. De beslissingen over de toekenning worden in mei en november gemaakt.

De hoogte van het stipendium wordt door de Stichting bepaald. Als sprake is van toekenning van een bedrag worden de afspraken tussen de aanvragers en het Stichtingsbestuur in een brief vastgelegd. Van de aanvrager wordt onder andere verwacht dat binnen twee maanden na afronding van de activiteit beknopt verslag wordt gedaan. De helft van de subsidie wordt vooraf uitgekeerd, de andere helft na indiening en goedkeuring van het eindverslag. Indien de Stichting het verslag niet binnen 2 jaar na het toekennen van het stipendium ontvangen heeft, wordt de aanvrager verzocht om de eerste helft van de subsidie terug te betalen.

Downloaden voorwaarden toekenning studentenstipendium of aanvraagformulier studentenstipendium

Toegekende stipendia

 • 2014:
  • The future of small-scale agricultural landscapes. Afstudeerontwerp, Astrid Bennink, Academie van Bouwkunst, Amsterdam
  • Cornell University. Uitwisseling, Linde Elsinga, Wageningen Universiteit
  • Landscape, Wilderness and the Wild. Paper en conferentie Newcastle, Ludo Dings, Wageningen Universiteit
  • Duurzaam toerisme op Sint Eustatius. Afstudeerontwerp, Ineke van Kapel, Wageningen Universiteit
  • Tuinen van Mien Ruys, Dedemsvaart. Beplantingsplan, Emiel Meijerink e.a., Technische Universiteit Delft
  • Exploring the way: designing pilgrimage landscapes. Afstudeerontwerp, Pim Lucassen, Wageningen Universiteit
  • A resilient coastal landscape for post-Sandy New Jersey. Afstudeerontwerp, Marit Noest, Wageningen Universiteit
  • Heritage in the landscape of Sint Eustatius. Afstudeerontwerp, Carlo Leonardi, Wageningen Universiteit
  • Dynamic Landscape Sensations: exploring a design method for interactive landscape experiences. Afstudeerontwerp, Roel Theunissen, Wageningen Universiteit
  • Healing intermediate landscape, JordaniŽ. Afstudeerontwerp, Robert Kruijt, Wageningen Universiteit
  • Resilient New York City. Afstudeerontwerp, Floor van Gils, Wageningen Universiteit
  • Towards a flood resilient Indonesia. Afstudeerontwerp, Thomas van den Berg, Hanshu Li, Wageningen Universiteit
  • Green Infra 4 Beir project, Mozambique. Afstudeerontwerp, Cor Simon, Wageningen Universiteit
  • Sustainable and attractive rural landscape. Afstudeerontwerp, Andrea Hulsebosch, Wageningen Universiteit
  • Steering Protective Growth, protecting water in unplanned en rapidly growing, city, Arnavutkoy. Congresbezoek en publicatie, Dirk Harden, Turkije
  • Institute of Place Making, Oeralfestival Terschelling. Project landschapsarchitectuur, Technische Universiteit Delft
  • Sustainable infrastructure and mobility, Sao Paulo. Masterproject landschapsarchitectuur, Technische Universiteit Delft
  • Parijse parken. Studiereis minor landschapsarchitectuur, Technische Universiteit Delft
  • Schotland. Studiereis, Studievereniging Genius Loci, Wageningen Universiteit
 • 2013:
  • Parijse parken. Studiereis, Minor Landschapsarchitectuur, Technische Universiteit Delft
  • Natuurlijke zuivering van neerslag en vasthouden van zoetwater langs droge rivieren in steden met behulp van ecosysteemdiensten en gelijktijdig opwekken van bio-massa energie in het semi-aride klimaat van Cyprus. Afstudeerontwerp, Dianne van de Berkt, Vivien Francis, Wageningen Universiteit
  • Land abandonment in Arribes del Duero, Spain. Afstudeerontwerp, Tamara Rijntjes, Wageningen Universiteit
  • Het einde van de snelweg. Joop Meijer, Academie van Bouwkunst, Amsterdam
  • Een groeiend dorp, duurzame voedselproductie in Chikhowa, Malawi. Vrijwillige projectcoŲrdinatie, Stijn Tijhuis
  • Cultuurlandschap als onderlegger voor ontwikkeling Huzhou, China. Afstudeerontwerp, Judith van de Poel, Academie van Bouwkunst, Amsterdam
  • Revealing of Tucson's natural flooding supply. Afstudeerontwerp, Roel Winder, Wageningen Universiteit
  • Sustainable landscape system for the environment and society of the oil sands industry in Alberta, Canada. Afstudeerontwerp, Floortje Goossens, Anne Nijland, Wageningen Universiteit
  • Wetlandmanagement in Kigali, Rwanda. Afstudeerontwerp, Aona Baloi, Wageningen Universiteit
  • Serre landscape in Salento, Italy. Afstudeerontwerp, Simona Serafino, Academie van Bouwkunst, Amsterdam
  • ScandinaviŽ. Studiereis, Studievereniging Genius Loci, Wageningen Universiteit
 • 2012:
  • Precipitation problems in the Basque Country. Afstudeerontwerp, Hessel Rasch, Teun Schuwer, Wageningen Universiteit
  • Resilient wastewater landscape Madagascar. Afstudeerontwerp, Esther Bergstra en Roxanne Hornman, Wageningen Universiteit
  • Caldic Collectie, Buitenplaats Voorlinden. Afstudeerontwerp, Donald Marskamp, Academie van Bouwkunst, Amsterdam
  • Water Works: The transition towards a landscape-based stormwater system for Tampa, Florida. Afstudeerontwerp, Lisa Verbon, Wageningen Universiteit
  • New Dutch Waterscape, design of a leisure landscape in the polder. Workshop, Technische Universiteit Delft, Erik van der Gaag e.a.
  • Fruto do Rio. Afstudeerontwerp, Jacques Abelman, Academie van Bouwkunst, Amsterdam
  • The Ribeiras of Funchal. Afstudeerontwerp, Leen Vanthuyne, Academie van Bouwkunst, Amsterdam
  • Sustainable Tourism Development in the Coastal Landscape: Case Dubrovnik Riviera. Afstudeerontwerp, Jesper Borsje, Ruud Tak, Wageningen Universiteit
  • How to allow growth while preserving resources, Istanbul, Turkey. Afstudeerontwerp, Jeroen Castricum, Dirk Harden, Wageningen Universiteit
  • Moskou en Sint Petersburg. Studiereis, Studievereniging Genius Loci, Wageningen Universiteit
 • 2011:
  • Het Nederlandse kustlandschap van de Waddenzee. Afstudeerontwerp, Jorryt Braaksma, Academie van Bouwkunst, Amsterdam
  • Reconversie van de oude industriële kanalen van Henegouwen. Afstudeerontwerp, Claire Laeremans, Academie van Bouwkunst, Amsterdam
  • Paspoortproject Oeral, landschapsproject op Terschelling, Laureen Koerst e.a., Technische Universiteit Delft
  • Urban and peri-urban Agriculture Typologies. Eigen onderzoek, Erica Chladova, Laura Spenkelink, Marita Koch, Robert van der Pol, Technische Universiteit Delft
  • Climate adaptation, Maldives. Afstudeerontwerp, Pim Kupers, Wageningen Universiteit
  • Krimp in Limburg. Afstudeerontwerp, Koen van Nieuwenhoven, Tom Verbruggen, Ralph Tangelder, Wageningen Universiteit
  • Sustainable interventions for land degradation, Brazilië. Afstudeerontwerp, Toon Roosen, Geert-Willem Arentsen, Wageningen Universiteit
  • Buitenruimte cultureel centrum Uganda. Afstudeerontwerp, Robert Jongerius, Academie van Bouwkunst, Amsterdam
 • 2010:
  • Towards an ecological society; how landscape architecture can contribute to a cultural transition. Presentatie paper, Sjoerd Brandsma, Pim Kupers, Dirk Oudes, Wageningen Universiteit
  • Studiereis naar metropolitane parken. Philomene van der Vliet, David Kloet, Academie van Bouwkunst, Amsterdam
  • Studiereis naar Polen en voormalig Oost-Duitsland. Mart Schellekens e.a., Wageningen Universiteit
  • Deelname programma Beroepservaring 2010-2012. Rens Wijnakker
  • Balmori Associates, New York. Stage, Judith Bouwman, Wageningen Universiteit
  • Sustainable Landscape Strategy for Coastal Tourism Developments. Afstudeerontwerp, Luuk van de Berg, Dion Koens, Wageningen Universiteit
 • 2009:
  • Designing Eco-cities using the landscape approach. Presentatie op congres in Zuid-Korea, Rens Wijnakker, Wageningen Universiteit
  • Adaptatie aan klimaatverandering in de leefomgeving in rivierdeltaís en kustgebieden. Afstudeerontwerp, Inge Kersten, Jorrit Noordhuizen, Wageningen Universiteit
  • Cherangani Hills, Kenya. Afstudeerontwerp, Hanneke Schavenmaker, Wageningen Universiteit
  • Human ecology in rural Kenya. Afstudeerontwerp, Joppe Veul, Wageningen Universiteit
  • Refugium. Afstudeerontwerp, Thijs de Zeeuw, Academie van Bouwkunst, Amsterdam
  • Watersystemen en ruimtelijke kwaliteit in New Orleans. Afstudeerontwerp, Peter Hermens, Jaap van der Salm, Chris van der Zwet, Wageningen Universiteit
  • Studeren aan de Ecole nationale superieure du paysage, Versailles. Anne Fleur Aronstein, Academie van Bouwkunst, Amsterdam
 • 2008:
  • Essential landscape architecture in Brazilian slums. Tomas Degenaar, Wageningen Universiteit
  • Studiereis naar New York. Sjoerd Brandsma e.a., Wageningen Universiteit
  • Studieproject Mexico City. Martijn Slob, Wageningen Universiteit
  • Workshop Archiprix, Montevideo. Claire Oude Aarninkhof, Minke Mulder, Wageningen Universiteit
  • Lake Volta, resettling the landscape, Ghana. Miranda Schut, Ilse Verwer, Wageningen Universiteit
  • Studiereis naar Japan. Martijn Al, Academie van Bouwkunst, Amsterdam
  • Studeren aan de University of British Columbia, Canada. Sabine Ruijven, Wageningen Universiteit
  • Studiereis naar Engeland. Joppe Veul e.a., Wageningen Universiteit
  • The Involuntary World Water Laboratory, studieproject in Bangladesh. Elsa Sitsen e.a., Wageningen Universiteit
 • 2007:
  • Buitenlandse studiereizen ontwerpend onderzoek openbare ruimte. Jan Maas en Philomene van Vliet, Academie van Bouwkunst Amsterdam
  • Studeren aan de University of British Columbia, Canada. Pieter Theuws, Wageningen Universiteit
  • Search for the Future of Zoos. Tom Kraak, Wageningen Universiteit
  • Studeren aan de ETH in Zurich. Arjan Meeuwsen, Wageningen Universiteit
  • Een nieuwe kijk op de Afsluitdijk. Afstudeerontwerp, Derk van der Velden, Academie van Bouwkunst, Amsterdam
  • Studiereis Internationale Archiprix Workshops Shanghai 2007. Gerwin de Vries, Alexander Herrebout, Wageningen Universiteit
  • Studiereis Oostenrijk. Richard Hereijgers e.a., Wageningen Universiteit
 • 2006:
  • De-codification of the Mayan Landscape. Afstudeerontwerp, Gloria Font, Academie van Bouwkunst, Amsterdam
  • Sperrgebiet, Berlijn. Afstudeerontwerp, Joyce van den Berg, Academie van Bouwkunst, Amsterdam
  • A landscape-based strategy for large wind parks. Afstudeerontwerp. Jan Heersche, Liezelot Nagtegaal, Martijn Franssen, Wageningen Universiteit
  • Studeren aan de University of British Colombia, Canada. Koen Bakker, Frank FŚhnrich, Wageningen Universiteit
 • 2005:
  • Finland – Studiereis door tweedejaars studenten Landschapsarchitectuur. Niels Hofstra en Marjolein van Rijswijk, Academie van Bouwkunst, Amsterdam.

Bijhouwerprijs

Met de toekenning van de Bijhouwerprijs wordt een bijzondere en hoogwaardige verdienste op het gebied van de tuin- en landschapsarchitectuur beloond en daarmee onder de aandacht van een groter publiek gebracht. Prijswinnaars kunnen individuen zijn die een bijzondere betekenis hebben of hebben gehad voor het vakgebied, adviesbureaus of hoveniersbedrijven die zich onderscheiden door een bijzonder oeuvre, maar ook diensten of afdelingen van overheidsorganisaties die hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het landschap of de stedelijke buitenruimte op hoog niveau hebben ingevuld.

De Bijhouwerprijs, waaraan een geldbedrag van € 25.000,– en een wisselbokaal is verbonden, wordt eens in de drie jaar uitgereikt. De prijswinnaar besteedt het bedrag aan een project, activiteit of evenement dat een relatie vertoont met het gelauwerde werk. Dat kan verschillende vormen aannemen: een tentoonstelling, een publicatie, een presentatie, een debat of iets vergelijkbaars.

Toegekende prijzen

 • 2014:
  • Meto Vroom, emeritus hoogleraar Landschapsarchitectuur van Wageningen Universiteit, ontving de prijs in 2014. Met deze toekenning is de decennialange inzet van Vroom voor de wetenschappelijke, methodologische aspecten van het vak in de context van de ruimtelijke ordening, de landinrichting en de waterstaat erkend. Zijn missie was de vergroting van de maatschappelijk relevantie, de ruimtelijke impact en de inhoudelijke verifieerbaarheid van de vakbeoefening. Tijdens zijn hoogleraarschap zijn honderden landschapsarchitecten opgeleid en groeide de beroepsgroep uit van een kleine ambachtelijke kring tot een volwaardige, dienstbare en gedifferentieerde discipline. Na zijn emeritaat zette Vroom zijn werk voort: hij bracht diverse vakpublicaties uit en was, dankzij zijn internationale netwerk, de drijvende kracht achter de totstandkoming van de jaarboekenreeks Landscape Architecture Europe. Meto Vroom besteedde de Bijhouwerprijs aan de publicatie van ĎLeren kijkení, een persoonlijke bespiegeling op het Wageningse onderwijs en onderzoek in de tuin- en landschapsarchitectuur. Voorafgaand aan de prijsuitreiking sprak kunsthistorica Marinke Steenhuis de Bijhouwerlezing uit.

   Meto en Emmelina Vroom
   Meto en Emmelina Vroom (foto: Frťderique Charbon)
 • 2011:
  • De derde Bijhouwerprijs ging naar de landschapsarchitecten van het gemeentelijk Ingenieursbureau Den Haag. Al meer dan twintig jaar werken de gemeentelijke ontwerpers aan de structurele verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de Haagse buitenruimte. Op consistente, integrale en beheerste wijze wordt vormgegeven aan de herinrichting van parken, grachten, straten en pleinen, de dragers van het stedelijke samenleven. De toekenning van de prijs onderstreept hoe belangrijk het is dat de ontwikkeling van de stedelijke buitenruimte als publieke zaak wordt herkend en op lokaal niveau adequaat wordt behartigd. De gemeente Den Haag heeft gedurende lange tijd de condities weten te creŽren waaronder goed opgeleide en goed ingewerkte landschapsontwerpers loyaal en in relatieve anonimiteit aan hun projecten konden werken.

   Gemeentelijk Ingenieursbureau Den Haag
   Gemeentelijk Ingenieursbureau Den Haag
 • 2008:
  • WEST 8 Urban Design and Landscape Architecture uit Rotterdam is sinds de oprichting in 1987 van onschatbare waarde geweest voor de Nederlandse vakbeoefening. Het bureau heeft er met zijn hoogwaardige internationale oeuvre, manifestaties en publicaties aan bijgedragen dat de landschapsarchitectuur de afgelopen decennia een sterke, herkenbare positie heeft verworven ten opzichte van de architectuur en de stedenbouwkunde. De prijs is daarnaast een blijk van erkenning voor de activiteiten die de partners van het bureau, Adriaan Geuze in het bijzonder, in de sfeer van de beïnvloeding van het ruimtelijk beleid en het oprakelen van het publieke debat op het vlak van stadsontwikkeling en landschapsbescherming hebben ontplooid.

   De laureaat West 8
   De laureaat West 8
 • 2006:
  • Landschapsarchitect Michael van Gessel ontving de eerste Bijhouwerprijs. Van Gessel, die lange tijd werkte bij bureau Bakker en Bleeker (thans B+B), opereert sinds een aantal jaren zelfstandig in een netwerk van ontwerpers en adviseurs. De afgelopen decennia realiseerde Van Gessel een groot aantal projecten van uitmuntende kwaliteit. Tevens was hij betrokken bij nationale en internationale initiatieven op het gebied van de landschapsarchitectuur.

   De laureaat Michael van Gessel
   De laureaat Michael van Gessel

Onderzoeks- en publicatiesubsidie

De Stichting wil tevens ondersteuning verlenen aan initiatieven die gericht zijn op het vastleggen van achtergronden en resultaten van de vakbeoefening alsmede de reflectie daarop. Daarom stelt ze middelen beschikbaar voor onderzoekers, publicisten en uitgevers die een specifieke bijdrage willen leveren aan de verdieping van de tuin- en landschapsarchitectuur en/of aan een grotere bekendheid met het vakgebied en zijn beoefenaars in de meest brede zin van het woord.

Een verzoek om financiŽle ondersteuning kan twee keer per jaar worden aangevraagd. De termijnen hiervoor sluiten voor 1 mei en 1 november. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een omschrijving van het initiatief, een begroting van de kosten en opbrengsten, een werkplan en de namen van mensen die het onderzoek of de publicatie inhoudelijk en/of materieel ondersteunen. In principe wordt de helft van subsidie vooraf uitgekeerd, de andere helft na indiening en goedkeuring van het eindverslag dan wel de publicatie. Indien de Stichting het verslag of de publicatie niet binnen 5 jaar na het toekennen van de subsidie ontvangen heeft, wordt de aanvrager verzocht om de eerste helft van de subsidie terug te betalen.

Downloaden voorwaarden toekenning onderzoeks- en publicatiesubsidie of aanvraagformulier onderzoeks- en publicatiesubsidie

Toegekende onderzoeks- en publicatiesubsidies

 • 2014:
  • Ruimte om dieper adem te halen - Lingezegen en parken van Arnhem en Nijmegen. Publicatie, Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen
  • Het weer in de stad - hoe ontwerp het stadsklimaat bepaalt. Engelstalige publicatie, Sanda Lenzholzer, Uitgeverij nai010, Rotterdam
  • Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in Nederland 2014. Publicatie. Stichting Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in Nederland, Wageningen
  • Landscape Architecture Europe 4. Publicatie. Landscape Architecture Europe Foundation, Wageningen
 • 2013:
  • The tradition of making polder cities. Publicatie, Fransje Hooimeijer, Uitgeverij Technepress, Delft
  • Landschapsarchitectuur als duurzame strategie. Publicatie, Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen
  • De omgang met tijd in het werk van C. Th. SÝrensen. Reis in kader promotieonderzoek, NoŽl van Dooren
  • Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in Nederland 12/13. Stichting Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in Nederland, Wageningen
 • 2012:
  • Drawing time now. Workshop Academie van Bouwkunst, Amsterdam. NoŽl van Dooren
  • Tussen tent en villa. Het vakantiepark in Nederland 1920-nu. Publicatie, Mieke Dings, NAi Uitgevers, Rotterdam
  • Wat mooi betreft. Publicatie, Klaas Kerkstra, Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen
 • 2011:
  • Drawing time. Promotieonderzoek, Noël van Dooren
  • Ruimte en Erfgoed - Vlaanderen en Nederland. Debat. Steven Delva, Amsterdam
  • Het Lage Land. Publicatie. Siebe Swart. Uitgeverij Stichting Erven de Toekomst, Amsterdam
  • Landscape Architecture Europe 3. Publicatie. LAE, Wageningen
 • 2010:
  • Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in Nederland 09/10. Stichting Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in Nederland, Wageningen
  • Bureau B + B stedebouw en landschap. Een collectief talent 1977-2010. Publicatie. Marinke Steenhuis e.a. NAi Uitgevers, Rotterdam
  • Lexicon van de tuin- en landschapsarchitectuur, 2e druk. Publicatie. Prof. ir. M.J. Vroom. Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen
 • 2008:
  • Maakbaar landschap Publicatie. M. Witvoet. NAi Uitgevers, Rotterdam
  • Landscape Architecture between Politics and Science Promotie en publicatie. Jannemarie de Jong. Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen
 • 2007:
  • Gids voor architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur van de Wageningse Berg e.o. Jean Gardeniers e.a. Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen
  • Modelstad Houten: Dorp > Groeikern > Vinex. Sjoerd Cusveller e.a. Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen
  • Panorama Nederland. Publicatie. Siebe Swart. Uitgeverij Waanders, Zwolle
 • 2006:
  • Stedenbouw in het landschap, Pieter Verhagen 1882-1950. Proefschrift en publicatie. Marinke Steenhuis. NAI Uitgevers, Rotterdam
  • Pandion, het oeuvre van Peter van Bolhuis. Documentatie en publicatie. Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen
  • Lexicon van de tuin- en landschapsarchitectuur. Publicatie. Prof. ir. M.J. Vroom. Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen
 • 2005:
  • Maakbaar Landschap ‘De beroepsuitoefening van Nederlandse landschapsarchitecten in de periode 1950–1970’. Essays, debat, publicatie. Stichting Signalen onderzoek & ontwerp. Drs. Fransje Hooijmeijer, Rotterdam
  • J.T.P. Bijhouwer. Onderzoek ten behoeve van een monografie. Dr. Gerrie Andela, Rotterdam

Contact

Stichting NHBOS, Postbus 15, 6700 AA Wageningen, info@nhbos.nl

Webontwerp en technische realisatie Typography, Interiority & Other Serious Matters